top of page

PRIVĀTUMA POLITIKA

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aģis”, reģistrācijas numurs: 58502001971, juridiskā adrese: Dobele, Tirgus laukums 2A (turpmāk – Deko) ar atbildību attiecas pret klientu privātumu.

Deko ievāc tikai tādus datus, kurus Jūs brīvprātīgi nododat (piemēram, nosūtot mums e-pastu).

Esam sagatavojuši Privātuma politikas principus, kas attiecas uz klientu personas datu iegūšanu, izmantošanu, publicēšanu, nodošanu un uzglabāšanu.

Mūsu darbība tīmeklī notiek saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem, kā arī attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem.

  1. Personas datu ieguve un izmantošana

Par personas datiem uzskatāmas ziņas, kuras Deko ar privātpersonas piekrišanu no tās iegūst, lai turpmāk sazinātos ar šo privātpersonu.

2. Personas datu iegūšana var notikt šādi:

  • Sniedzot savu kontaktinformāciju (Jūsu vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi) mūsu tīmekļa vietnē www.deko.lv

  • Izmantojot sīkdatnes (angļu val. “cookies”).

3. Iegūto klienta personas datu izmantošana

Mēs izmantojam iegūtos personas datus, lai informētu klientus par tiem aktuāliem jautājumiem. Klients jebkurā laikā var pieprasīt, lai viņa dati tiktu dzēsti no mūsu datubāzes.

4. Iegūto klienta personas datu izmainīšana

Klienta identificēšanai un saziņai ar viņu iegūtos personas datus ir iespējams mainīt un papildināt sūtot informāciju uz elektroniskā pasta adresi agisantra@inbox.lv

5. Klienta personas datu aizsardzība

Deko veic visus iespējamos drošības pasākumus (tostarp administratīvos, tehniskos un fiziskos), lai aizsargātu klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādes un izmainīšanas funkcijām ir tikai pilnvarotām personām.

6. Piekļuve klientu personas datiem

Klientam, iesniedzot rakstveidā pamatotu pieprasījumu, ir tiesības saņemt šādu informāciju:

  • kādas ziņas par klientu ir iegūtas, datu ieguves avots, kad mainīta datos iekļautā informācija (ja normatīvie akti to atļauj);

  • kādam mērķim veikta personas datu apstrāde, ziņas par personas datu saņēmējiem.

7. Drošība

Visi klienta personas dati, kas sniegti uzņēmumam Deko tīmekļa apmeklējuma laikā, ir uzskatāmi par konfidenciālu informāciju.

Lai aizsargātu klienta intereses, mēs nodrošinām:

  • godīgu un likumisku personas datu apstrādi;

  • personas datu apstrādi tikai atbilstoši minētajam nolūkam un nepieciešamajā apmērā;

  • tādu personas datu uzglabāšanas veidu, kas nodrošina iespēju identificēt klientu jebkurā attiecīgajā brīdī, kurš nepārsniedz sākotnēji norādītajam datu apstrādes nolūkam paredzēto periodu;

  • precīzu personas datu apstrādi un to savlaicīgu atjaunināšanu, labošanu vai dzēšanu, ja personas dati ir nepilnīgi vai neprecīzi.

Klientam ir tiesības pamatoti pieprasīt, lai viņa personas dati tiktu papildināti, laboti, kā arī lai personas datu apstrāde tiktu izbeigta vai dati tiktu dzēsti, ja tie ir novecojuši, nepilnīgi, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs neatbilst sākotnēji minētajam datu apstrādes nolūkam.

8. Privātuma politikas noteikumi un grozījumi

Mēs pieņemam, ka pirms datu iesniegšanas mūsu tīmekļa vietnē Jūs esat izlasījuši mūsu Privātuma politikas principus un noteikumus, informācijas nodošana mums tiek uzskatīta kā piekrišana personīgo datu izmantošanai. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus Privātuma politikas galvenajos nosacījumos. 

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi agisantra@inbox.lv.

Informācija atjaunota 25/02/2019

bottom of page